THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU

IFS cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan, thay mặt cho khách hàng thực hiện các thủ tục, dịch vụ khai báo hải quan điện tử, áp mã số HS code hàng hóa, áp giá thuế, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác… Chúng tôi cũng làm thủ tục xin cấp chứng thư kiểm dịch thực vật, động vật, thủ tục chiếu xạ, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng hoá xuất nhập khẩu.

Chúng tôi giao nhận hàng tại kho (door-to-door service) cho khách hàng.

THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU

THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU

THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU

THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU

THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU
THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU

Tin Khác